55

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu pod nazwą:

„Która gwiazda polskiej estrady – podpowiedź: gwiazda jest kobietą, od 20 lat na scenie-wystąpi  podczas tegorocznego festynu Dni Gminy Michałowice?”

§ 1

 

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Gmina  Michałowice  z siedzibą  w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, NIP 534 24 80 595.
 

§ 2

 

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników fanpage:  facebook.com/UGMichalowice.

 

§ 3

 

Konkurs trwa od dnia 23 maja 2017 r. do dnia 24 maja 2017 r.

 

§ 4

 

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria(uprawniony do udziału):

a)   jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski,

b)   w dniu przystąpienia do konkursu osoba jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2,

c)   posiada jedno konto w serwisie, a dane zawarte w nim w momencie wzięcia udziału w konkursie są prawdziwe i aktualne oraz zgodne z regulaminem serwisu oraz z rzeczywistymi danymi Uczestnika,

d)   nie jest pracownikiem Organizatora ani małżonkiem, zstępnym, wstępnym lub rodzeństwem takiego pracownika, ani osobą pozostającą w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, co do którego stosuje się przepisy o zleceniu z  Organizatorem konkursu.

2. Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Zgoda taka musi zostać przedstawiona na każde wezwanie Organizatora.

3. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem konkursu.

4. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 

 

§ 5

 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzu pod postem konkursowym udzielić odpowiedzi poprzez podanie jednego nazwiska/ pseudonimu scenicznego  w odpowiedzi na pytanie: „Która gwiazda polskiej estrady – podpowiedź: gwiazda jest kobietą, od 20 lat na scenie-wystąpi  podczas tegorocznego festynu Dni Gminy Michałowice?”.

2. Pytanie konkursowe zostanie opublikowane na fanpage`u:  facebook.com/UGMichalowice  w dniu 23 maja 2017 r. o g. 15. Odpowiedzi będą przyjmowane  na fanpage`u:  facebook.com/UGMichalowice  do dnia 24 maja 2017 r. do g. 23.59.

3. Nagrody przyznane zostaną sześciu pierwszym osobom, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe.

4. O pierwszeństwie decyduje kolejność zgłoszeń.

5.Każdy  z uczestników konkursu może w nim uczestniczyć tylko raz.

6. Prawidłowa odpowiedź na zadane pytanie konkursowe zostanie opublikowana na fanpage`u:  facebook.com/UGMichalowice w dniu 25 maja 2017 r. o g. 12.00.

7. Osoby  nagrodzone zostaną poinformowane o wygranej poprzez wiadomość wysłaną przez serwis społecznościowy Facebook.com.

 

§ 6

 

1. W konkursie przewidziano sześć nagród rzeczowych – upominki z logo Gminy Michałowice:

a) zestaw 1: pendrive 8 gb, etui wodoodporne na telefon komórkowy lub dokumenty, piłka plażowa, długopis i pluszowy miś - otrzymają pierwsze trzy osoby, które udzielą prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe;

b) zestaw 2:  koszulka, etui wodoodporne na telefon komórkowy lub dokumenty, piłka plażowa, długopis i pluszowy miś – otrzymają kolejne trzy osoby, które udzielą prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.

2. Każdy uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

3. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

4. Laureat nie może przekazać prawa do nagrody osobom trzecim.

5. Niniejszy konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

6. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, 2048, z 2017 r. poz. 60, 528) nagrody, których wartość nie przekracza 760 zł brutto nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

7. Nagrodę można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pok. 226 na II piętrze lub też w drodze wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany przez laureata.

 

§ 7

 

1.Dane osobowe  Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu dokonania czynności  niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu i wydania nagród. Po dokonaniu wysyłki lub przekazaniu nagrody dane zostaną usunięte. W tym zakresie stworzona baza stanowić będzie zbiór danych doraźnych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 

§ 8

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu należy wysyłać na adres: fb|michalowice.pl| |fb|michalowice.pl z tytułem „reklamacja”.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinno zawierać: imię, nazwisko i dokładny  adres uczestnika konkursu, jak również opis reklamowanego zdarzenia.

 

§ 9

 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres:  fb|michalowice.pl| |fb|michalowice.pl.

4. Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.