58

Regulamin konkursu pod nazwą:

„Kibicuj biało-czerwonym  – wymyśl hasło”

§ 1

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Gmina  Michałowice  z siedzibą  w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, NIP 534 24 80 595.

 

§ 2

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników fanpage:  facebook.com/UGMichalowice oraz na stronie internetowej www.michalowice.pl.

 

§ 3

Konkurs trwa od 7 czerwca do 9 czerwca 2017 r.

 

§ 4

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria (uprawniony do udziału):

a)   jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Gminy Michałowice,

b)   w dniu przystąpienia do konkursu osoba jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2,

c)   posiada jedno konto w serwisie, a dane zawarte w nim w momencie wzięcia udziału w konkursie są prawdziwe i aktualne oraz zgodne z regulaminem serwisu oraz z rzeczywistymi danymi Uczestnika,

d)   nie jest pracownikiem Organizatora ani małżonkiem, zstępnym, wstępnym lub rodzeństwem takiego pracownika, ani osobą pozostającą w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, co do którego stosuje się przepisy o zleceniu z  Organizatorem konkursu.

2. Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Zgoda taka musi zostać przedstawiona na każde wezwanie Organizatora.

3. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem konkursu.

4. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 

 

§ 5

1.Konkurs zostanie opublikowany na fanpage`u: facebook.com/UGMichalowice oraz na stronie www.michalowice.pl.  

 

2. Zadanie konkursowe -  na adres fb|michalowice.pl| |fb|michalowice.pl należy podać hasło zachęcające do kibicowania Polskiej Reprezentacji w Piłce Nożnej (zwane dalej „Hasłem”) oraz imię i nazwisko oraz adres zamieszkania na terenie Gminy.

 

3.Propozycje będą przyjmowane na adres fb|michalowice.pl| |fb|michalowice.pl do dnia 9 czerwca 2017 r. Decyduje czas wpływu na podany adres.

 

4.Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną propozycję Hasła.

 

5. Nagrodzone w konkursie zostanie 6 osób, które wyślą Hasła uznane za najciekawsze przez Jury konkursu.

 

6. W skład czteroosobowego Jury będą wchodzili: przedstawiciel urzędu gminy, osiedla Granica,  sołectwa Nowa Wieś i  Uczniowskich Klubów Sportowych z Gminy Michałowice.

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi o  godz.16:30 podczas festynu w Granicy, który odbędzie się na placu zabaw „Granicka Polanka”, przy ul. Poprzecznej.

 

8. Każdy Uczestnik, który zgłosił wytypowane hasło do kibicowania,  w celu weryfikacji, będzie proszony podczas rozstrzygnięcia konkursu o okazanie dokumentu tożsamości (np. dowodu osobistego, prawa jazdy, legitymacji szkolnej) potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy. .  

 

9. Organizator przewiduje wyłącznie osobisty odbiór nagród podczas festynu w Granicy,  na placu zabaw „Granicka Polanka”,  przy ul. Poprzecznej.

 

§ 6

1. W konkursie przewidziano sześć nagród rzeczowych:

a) I miejsce – piłka z podpisami reprezentacji Polski w piłkę nożną oraz upominki z logo Gminy Michałowice

b) II-VI miejsce – upominki z logo Gminy Michałowice

 

2. Każdy uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

 

3. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

 

4. Laureat nie może przekazać prawa do nagrody osobom trzecim.

 

5. Niniejszy konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

6. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, 2048, z 2017 r. poz. 60, 528) nagrody, których wartość nie przekracza 760 zł brutto nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 7

1.Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu i wydania nagród. Po dokonaniu wysyłki lub przekazaniu nagrody dane zostaną usunięte. W tym zakresie stworzona baza stanowić będzie zbiór danych doraźnych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

2. Dane osobowe są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 

3. Uczestniczenie w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880) oraz wykorzystanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) do celów informacyjnych i promocyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

§ 8

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu należy wysyłać na adres: fb|michalowice.pl| |fb|michalowice.pl z tytułem „reklamacja”.

 

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinno zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu, jak również opis reklamowanego zdarzenia.

 

§ 9

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

3. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres:  fb|michalowice.pl| |fb|michalowice.pl.

 

4. Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.