32

Regulamin konkursu pod nazwą:

„Otwarcie Boiska – rzuty karne”

 

§ 1

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Gmina  Michałowice  z siedzibą  w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, NIP 534 24 80 595.

 

§ 2

Konkurs jest organizowany na boisku do piłki nożnej w Granicy.

 

                                                                         § 3                                                      

 1. Konkurs odbędzie się 11 czerwca 2017 r. od godz. 15.50.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do późniejszego rozpoczęcia konkursu.

 

§ 4

 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba zamieszkująca na terenie Gminy Michałowice.
 2. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem konkursu.
 3. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 5

 1. Zgłoszenia do konkursu rzutów karnych należy wysyłać na adres: sport|michalowice.pl| |sport|michalowice.pl do 9 czerwca 2017 r. do godz. 15.00. Decyduje czas wpływu na podany adres. 
 2. Konkurs rzutów karnych będzie się rozgrywał systemem po 1 rzucie w 1 kolejce.
 3. Rzut karny odbywa się po gwizdku sędziego.
 4. Po rozpoczęciu rozbiegu nie można się zatrzymać, trzeba wykonać strzał.
 5. Zawodnik, który strzeli celnego karnego przechodzi do kolejnego etapu.
 6. Zawodnicy, którzy nie trafia do bramki odpadają z konkursu.
 7. Kolejne etapy będą prowadzone do wyłonienia najlepszych strzelców.  
 8. W konkursie wyłonionych będzie 3 najlepszych zawodników, którzy zajmą I, II, III miejsce.
 9. Konkurs rzutów karnych prowadzony będzie przez sędziego piłkarskiego.

 

§ 6

 1. W konkursie przewidziano sześć nagród rzeczowych:
  1. I miejsce – piłka z podpisami reprezentacji Polski w piłkę nożną,
  2. II miejsce – torba sportowa,
  3. III miejsce – plecak sportowy.
 2. Każdy uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 3. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 4. Laureat nie może przekazać prawa do nagrody osobom trzecim.
 5. Niniejszy konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) nagrody, których wartość nie przekracza 760 zł brutto nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 7

 1. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu i wydania nagród. Po dokonaniu wysyłki lub przekazaniu nagrody dane zostaną usunięte. W tym zakresie stworzona baza stanowić będzie zbiór danych doraźnych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Uczestniczenie w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia
  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880) oraz wykorzystanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) do celów informacyjnych i promocyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

§ 8

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu należy do Organizatora.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinno zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu, jak również opis reklamowanego zdarzenia.

 

§ 9

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.