15

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu pod nazwą:

„Która gwiazda polskiej estrady wystąpi  podczas  Dożynek Gminnych 2018?”

 

§ 1

 

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Gmina  Michałowice  z siedzibą  w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, NIP 534 24 80 595.
 

§ 2

 

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników fanpage: facebook.com/UGMichalowice.

 

§ 3

 

Konkurs trwa od dnia 4 lipca 2018 r. do dnia 6 lipca 2018 r.

 

§ 4

 

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria(uprawniony do udziału):

a)   jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski,

b)   w dniu przystąpienia do konkursu osoba jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2,

c)   posiada jedno konto w serwisie, a dane zawarte w nim w momencie wzięcia udziału w konkursie są prawdziwe i aktualne oraz zgodne z regulaminem serwisu oraz z rzeczywistymi danymi Uczestnika,

d)   nie jest pracownikiem Organizatora ani małżonkiem, zstępnym, wstępnym lub rodzeństwem takiego pracownika, ani osobą pozostającą w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, co do którego stosuje się przepisy o zleceniu z  Organizatorem konkursu.

2. Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Zgoda taka musi zostać przedstawiona na każde wezwanie Organizatora.

3. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem konkursu.

4. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 

 

§ 5

 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzu pod postem konkursowym udzielić odpowiedzi poprzez podanie jednego nazwiska/ pseudonimu scenicznego  w odpowiedzi na pytanie: „Która gwiazda polskiej estrady wystąpi  podczas  Dożynek Gminnych 2018?”.

2. Pytanie konkursowe zostanie opublikowane na fanpage`u:  facebook.com/UGMichalowice w dniu 4 lipca 2018 r. o g. 11.35 Odpowiedzi będą przyjmowane  na fanpage`u:  facebook.com/UGMichalowice do dnia 6 lipca 2018 r. do g. 12.00.

3. Nagrody przyznane zostaną dziewięciu pierwszym osobom, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe.

4. O pierwszeństwie decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Każdy  z uczestników konkursu może w nim uczestniczyć tylko raz.

6. Prawidłowa odpowiedź na zadane pytanie konkursowe zostanie opublikowana na fanpage`u: facebook.com/UGMichalowice w dniu 6 lipca do godz. 14.00

7. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wygranej poprzez wiadomość wysłaną przez serwis społecznościowy Facebook.com.

 

§ 6

 

1. W konkursie przewidziano sześć nagród rzeczowych – upominki z logo Gminy Michałowice:

a) zestaw 1: pendrive 8 gb, torba duża na zakupy z juty, zestaw piśmienny - długopis i ołówek automatyczny, koszulka i opaska odblaskowa - otrzymają pierwsze trzy osoby, które udzielą prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe;

b) zestaw 2:  torba duża na zakupy z juty, zestaw piśmienny - długopis i ołówek automatyczny, koszulka i opaska odblaskowa – otrzymają kolejne trzy osoby, które udzielą prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.

c) zestaw 3:   zestaw piśmienny - długopis i ołówek automatyczny, koszulka i opaska osblaskowa – otrzymają kolejne trzy osoby, które udzielą prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.

2. Każdy uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

3. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

4. Laureat nie może przekazać prawa do nagrody osobom trzecim.

5. Niniejszy konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

6. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  (Dz. U. 2018 r. poz. 200) nagrody, których wartość nie przekracza 2000 zł brutto nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

7. Nagrodę można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pok. 226 na II piętrze lub też w drodze wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany przez laureata.

 

§ 7

 

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu  jest Organizator: Gmina Michałowice.
  2. Dane osobowe  Uczestników  konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności  niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu i wydania nagród. Po dokonaniu wysyłki lub przekazaniu nagrody dane zostaną usunięte.
  3. Dane osobowe są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 

 

§ 8

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu należy wysyłać na adres: fb|michalowice.pl| |fb|michalowice.pl z tytułem „reklamacja”.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinno zawierać: imię, nazwisko i dokładny  adres uczestnika konkursu, jak również opis reklamowanego zdarzenia.

 

§ 9

 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres:  fb|michalowice.pl| |fb|michalowice.pl.

4. Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.